پنجشنبه 19 دی 1398

در اواخر سال 1380 شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران (NPC) ، مشارکت تکنیپ نارگان را به عنوان پیمانکار طراحی ، مهندسی و تامین کالا (EP) در پروژه خردایش اتان با ظرفیت یک میلیون تن در سال در مجتمع الفین نهم عسلویه انتخاب نمود. پس از این مرحله و برگزاری مناقصه برای انتخاب پیمانکار اجرائی ، مشارکت NST متشکل از شرکت های ناورود ، استیم و TEG بعنوان پیمانکار اجرائی (C ) انتخاب گردید و عملیات اجرائی پروژه از مهر ماه 1381 در بندر عسلویه شروع شد . شرکت تجهیزفرآیند به عنوان مشاورر و پیمانکار اجرای سیستم عملیات مدیریت کالا و اداره انبارها به همکاری دعوت گردید . این همکاری از مهر ماه 81 در واحد خردایش اتان (C2 Cracking) شروع شد که شرح فعالیتهای ذیربط عبارت بوده است از :

با توجه به پیچیدگی فرآیندها در صنایع پتروشیمی ، تنوع کالا و تجهیزات در اینگونه پروژه ها بسیار وسیع بوده لذا مدیریت بخش کالا و تجهیزات در آنها نسبت به سایر پروژه ها نیازمند دقت ، مهارت و تسلط پیمانکار ذیربط می باشد . در خرداد ماه سال 84 همزمان با تحویل انبارها و کالاهای پروژه به کارفرمای اصلی قرارداد این شرکت با مشارکت NST خاتمه یافت .