پنجشنبه 21 آذر 1398

محدوده فعالیت های خدمات فنی و مهندسی (مهندسی کارگاهی) بطور کلی انجام نظارت و ارائه خدمات مهندسی در سایت پروژه های مختلف ساخت و نصب زیر نظر مدیریت سایت با هماهنگی واحد طراحی مهندسی کارفرما می باشد که بطور خلاصه عبارت است از :