پنجشنبه 19 دی 1398

با تکیه بر تجارب گسترده و ابتکار عمل نهایت تلاش را داریم تا حرفه مدیریت زنجیره تامین و لجستیک پروژه ها را در بالاترین سطح رقابت حفظ کنیم و با ارتقاء مداوم توانمندی هایمان خود را با شرایط متغیر بازار کار سازگار نماییم. بمنظور تداوم استراتژی شرکت و برای حفظ ، تثبیت و ارتقاء کیفیت کارهایمان وقت وتلاش بی وقفه اختصاص داده (اهدا ، وقف) میشود . مسئولیت ما ضمن رعایت مشی راهبردی سیستم مدیریت کیفیت رسیدن به استراتژی سازمانی است که مبانی آن به شرح زیر است :